Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr  1 w Warszawie

na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydane po 1 lutym 2017r.  przez niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nie będą honorowane.
 2. Na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.
 3. Kryteria przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Nr 1:
 • kontynuacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w tutejszej Poradni (zajęcia terapeutyczne rozpoczęte w roku szkolnym 2018/2019);
 • kolejność nowych zgłoszeń;
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w PPP Nr 1;
 • miejsce zamieszkania – pierwszeństwo mają dzieci zamieszkujące i uczęszczające do placówek na terenie dzielnicy Śródmieście;
 • możliwość zapewnienia na terenie PPP Nr 1 zajęć terapeutycznych odpowiadających potrzebom wynikającym z niepełnosprawności dziecka.
 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 01.06.2019r. do 28.08.2019r. w sekretariacie PPP Nr 1 – ul. Złota 9 w godzinach pracy poradni.
 2. W celu zgłoszenia dziecka należy dostarczyć oryginał opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju (lub kopię, jeżeli dziecko w okresie do 31.08.2019 będzie realizowało zajęcia w innym zespole wczesnego wspomagania niż w PPP Nr 1) oraz pozostawić dane kontaktowe (numer telefonu, imię i nazwisko rodzica/opiekuna zgłaszanego dziecka)
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia terapeutyczne podejmują specjaliści zespołu wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie dostępnej dokumentacji.
 4. Informacja o przyjęciu dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Nr 1 zostanie przekazana rodzicom/opiekunom dziecka telefonicznie do 09.2019r.
 5. Rodzice/opiekunowie zostaną poproszeni o:
 • dostarczenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej dla dziecka (w przypadku złożenia wcześniej jedynie kopii tego dokumentu) oraz dokumentacji uzupełniającej, w celu dopełnienia formalności związanych z utworzeniem dla dziecka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Nr 1;
 • złożenie deklaracji, że będzie to jedyny zespół wczesnego wspomagania rozwoju utworzony dla dziecka (nie ma możliwości realizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju równolegle w PPP Nr 1 oraz innej placówce);
 • zapoznanie się i podpisanie regulaminu Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka PPP Nr 1.
 1. Dla dzieci niezakwalifikowanych na zajęcia terapeutyczne zostanie utworzona lista rezerwowa. Rodzice/opiekunowie dziecka z listy rezerwowej zostaną bezzwłocznie poinformowani o możliwości przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Nr 1, w momencie gdy pojawi się taka możliwość.
 2. Zajęcia terapeutyczne z poszczególnymi specjalistami rozpoczną się w tygodniu od 09.09.2019r. i będą trwały do 26 czerwca 2020r.
 3. Wszelkich informacji dotyczących organizacji wczesnego wspomagania w PPP Nr 1 udzielają: Marta Zawadzka – pedagog, terapeuta SI – koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju PPP Nr 1 oraz Anna Błaszczyk-Sadowska – neurologopeda.