Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Logopeda

Zasady przyjmowania pacjentów na zajęcia logopedyczne

Dzieci z rejonu poradni:

  • dzieci kontynuujące terapię,
  • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których nie ma logopedów – do stałej terapii,
  • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których są logopedzi – konsultacyjnie trudne przypadki,
  • dzieci nieuczęszczające do przedszkola.

Założenia pracy:

  1. Zapisy na zajęcia logopedyczne odbywają się przez cały rok szkolny(w miarę miejsc).
  2. Czas uczęszczania dziecka na zajęcia trwa nie dłużej niż 2 lata. W wyjątkowych sytuacjach o przedłużeniu zajęć lub ewentualnych dalszych konsultacjach decyduje logopeda.
  3. Kilkakrotna nieobecność (2-3 razy) bez uzasadnienia powoduje wykreślenie z zajęć logopedycznych.
  4. Brak zainteresowania pracą dziecka ze strony opiekunów, brak postępów, niestosowanie się do zaleceń prowadzącego powoduje przerwanie terapii.
  5. W uzasadnionych przypadkach rodzic zobowiązany jest do wykonania dodatkowych badań specjalistycznych (neurolog, psychiatra, foniatra) niezbędnych do postawienia właściwej diagnozy i prowadzenia dalszej terapii. Nie podjęcie przez rodziców działań w tym kierunku oznacza wstrzymanie terapii.
  6. Na zajęcia przyjmowane są dzieci zdrowe.