Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Orzecznictwo

RODZAJE ORZECZEŃ:
Zespół Orzekający działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 7.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
(DZ. U. z 2017 r. poz. 1743)

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wydaje orzeczenia
i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków,
mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz
dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć
rewalidacyjno- wychowawczych i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce
zamieszkania tych dzieci.

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub
ośrodka, orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu
na miejsce zamieszkania dziecka.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wydaje :

1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej.
3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,
których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Uwaga:
opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia dla dzieci
niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje zespół
działający w poradni wskazanej przez Kuratora Oświaty tj.
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17

 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia dla dzieci z
autyzmem i z Zespołem Aspergera wydaje zespół działający w poradni wskazanej
przez Kuratora Oświaty tj. w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7
02-524 Warszawa ul. Narbutta 65/71 tel. 22 849 99 98, 22 849 98 03