Pracownicy

mgr Małgorzata Lipińska – Białach – psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, posiada specjalizację w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej. Od 1998 r. dyrektor Poradni. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną oraz warsztaty dla młodzieży i rodziców. Posiada uprawnienia trenera Wideotreningu Komunikacji. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Agata Kruk – psycholog, specjalność psychologia rozwojowa i wychowawcza. Ma doświadczenie w pracy z uczniami ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzi diagnozę psychologiczną, zajęcia rozwijające dla dzieci przedszkolnych oraz warsztaty dla rodziców i dzieci. W wolnych chwilach lubi malować i projektować ozdoby. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Małgorzata Sadkowska – pedagog – logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi diagnozę pedagogiczną oraz terapię logopedyczną dzieci z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy.

mgr Maria Kołodziejak – Pecht – psycholog. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychologia kliniczna. Jej praca zawodowa zawsze związana była z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Małgorzata Trojan – psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja psychologia rozwojowa i wychowawcza. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Na terenie szkól, przedszkoli i Poradni prowadzi zajęcia dla dzieci i ich rodziców. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, autorka artykułów w Biuletynie PTD.

mgr Danuta Stolarczyk – psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 2 do 15 roku życia i ich rodzicami. W praktyce stara się łączyć pracę zawodową z hobby, którym jest pomoc dzieciom. Posiada uprawnienia mediatora sądowego do spraw rodzinnych. W chwilach wolnych interesuje się turystyką, muzyką, filmem i dobrą literaturą. Kocha psy.

mgr Anna Glanz – oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszwie, seminarzystka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Ukończyła studia podyplomowe na UW z zakresu wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z problemami dyslektycznymi i mającymi trudności w nauce matematyki. Specjalizuje się w diagnozowaniu specyficznych trudności w nauce. Prowadzi warsztaty dla uczniów i rodziców.

mgr Ewa Lepianko – specjalista terapii pedagogicznej, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych IBE w zakresie terapii pedagogicznej. Wiele form doskonalenia zawodowego, m.in. w zakresie logopedii szkolnej, diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się matematyki, Treningu Widzenia. Praca dydaktyczna, terapeutyczna, diagnostyczna – wieloletnia i zawsze związana ze wspieraniem dzieci i młodzieży z dysfunkcjami lub zaniedbaniami edukacyjnymi. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych dla dzieci młodzieży, a także szkoleń dla nauczycieli, rodziców. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Monika Dacewicz – psycholog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja psychologia kliniczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się. Interesuję się psychologią rodziny i psychologicznymi aspektami wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mama trzech wspaniałych chłopców.


mgr Anna Dębska – psycholog. Lubi pracować z ludźmi (indywidualnie i grupowo). Jest w trakcie szkolenia by uzyskać certyfikat psychoterapeuty. Kończy studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Umie dobrze organizować pracę. Pociągają ją nowe wyzwania. Stara się wnikliwie analizować każdą sytuację, dostrzegać plusy i minusy, by dostosować do nich podejmowane działania. Jest twórcza i wesoła. Jej pasją jest fotografia.

mgr Magdalena Wilkowska – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalizacja terapia pedagogiczna, nauczanie plastyki oraz nauczanie zintegrowane. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego. Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Ponadto prowadzi warsztaty dla uczniów na temat efektywnej nauki. Posiada doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą, a także ich rodzicami. Należy do Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

mgr Marta Zawadzka – pedagog – specjalista terapii pedagogicznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Ukończyła Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, różne warsztaty i szkolenia pomocne w pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz przejawiającymi zachowania trudne. Realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – część I. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały… Aktualnie przebywa na urlopie.

mgr Anna Skoczylas – Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, logopeda, specjalizuje się w pracy z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w rozwoju, spowodowanymi między innymi mózgowym porażeniem dziecięcym czy autyzmem. Pracuje także z osobami dorosłymi, ukończyła specjalizację z zakresu neurologopedii. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Autorka publikacji z zakresu zaburzeń mowy u dzieci i metod terapii tych zaburzeń. Ekspert wchodzący w skład komisji edukacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

mgr Małgorzata Traczuk – terapeuta metody integracji sensorycznej. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz wiele form doskonalenia zawodowego pomocnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci wykazujących zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej.

mgr Dorota Żelazo – psycholog, posiada certyfikat z muzykoterapii i psychodramy. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą i osobami dorosłymi. Lubi taniec i fotografię.

mgr Jolanta Głowacka – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki, Polonistyki i Podyplomowego Studium Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Autorka rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji pomocy do pracy z dziećmi.

mgr Izabela Faryna – psycholog.

mgr Kalina Wójcicka – ukończyła Psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się na Wydziale Pedagogiki.
Posiada doświadczenie z dziećmi i młodzieżą (również z niepełnosprawnością intelektualną) w prowadzeniu zajęć psychologiczno-terapeutycznych oraz jako nauczycielka języka angielskiego. Pasjonuje ją neuropsychologia oraz psycholingwistyka.

mgr Aleksandra Litwińska –  psycholog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, które są pomocne w pracy z dziećmi.  W wolnych chwilach lubi podróżować.

mgr Kinga Hamada – pedagog specjalny,  terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: Ocena kliniczna i praktyki terapeutyczne praksji; Diagnoza i terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem; Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych; Diagnoza i terapia wzroku dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; Terapia ręki. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz prowadzi warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci.

mgr Ewa Rostańska – Ciach – psycholog – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, na którym studiowała specjalizację kliniczną i wychowawczą dzieci i młodzieży. W szkole Wyższej Psychologii Społecznej uzyskała tytuł doradcy zawodowego i edukacyjnego oraz job-coacha. Ukończyła również dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Głównym celem jej pracy jest wspieranie młodzieży w podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu oraz odkrywanie mocnych stron, talentów i predyspozycji uczniów.

Agnieszka Bujak – psycholog z wieloletnią praktyką w pracy w szkole, trener Treningu Zastępowania Agresji, Trener Umiejętności Poznawczych, socjoterapeutka. Prowadzi treningi psychologiczne, wykłady i warsztaty psychoedukacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – przede wszystkim z rodzicami i nauczycielami. W czasie wolnym trenuje taniec irlandzki, czyta książki i podróżuje.